ပင္မစာမ်က္ႏွာ

လစာေငြေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္း

လစာေငြေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္း

No tags added.

Posted on by Administrator

                 ဘုန္းေတာ္ႀကိးသင္ႏွင့္ သီလရွင္သင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အတြက္ လစာေငြမ်ားကို ေထာက္ပံ႔ေပးျခင္းအျပင္ ေက်ာင္းဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္...
  • Page 5 / 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5