တနသၤာရီတိုင္း

သံသရာေအး (ၿမိတ္)

စာသင္ခန္း (၈)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခန္း (၁)ခန္းလ်င္ စာသင္ခံု (၁၅)စံု၊ ႏွစ္ထပ္ကုတင္မ်ား ပါဝင္ေသာ တထပ္အိပ္ေဆာင္ တေဆာင္
Published by Administrator

ဓမၼေရာင္ျခည္ (ၿမိတ္)

စာသင္ခန္း (၄)ခန္းပါ တထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္
Published by Administrator

ေမာ္ေတာင္ (ၿမိတ္)

စာသင္ခန္း (၄)ခန္းပါ တထပ္စာသင္ေဆာင္ ႏွစ္ေဆာင္။
Published by Administrator