ရွမ္းျပည္နယ္

ေရႊေတာင္တန္း (ေတာင္ႀကီး)

စာသင္ခန္း (၄)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္
Published by Administrator

ကေမၻာဇ (ေက်ာက္မဲ)

စာသင္ခန္း (၆)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ ႏွစ္ထပ္ကုတင္မ်ား ပါဝင္ေသာ တထပ္အိပ္ေဆာင္ တေဆာင္။
Published by Administrator

စိတၱသုခ (လားရႈိး)

စာသင္ခန္း (၁၅)ခန္းပါ သံုးထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္။
Published by Administrator

ပညာဥယ်ာဥ္ (ေတာင္ႀကီး)

စာသင္ခန္း (၁၂)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္တေဆာင္ႏွင့္ ႏွစ္ထပ္ကုတင္ပါ တထပ္အိပ္ေဆာင္ ႏွစ္ေဆာင္။
Published by Administrator