ရခိုင္ျပည္နယ္

မီးဝ (ေက်ာက္ေတာ္)

စာသင္ခန္း (၅)ခန္းပါ တထပ္စာသင္ေဆာင္တေဆာင္၊ ႏွစ္ထပ္ကုတင္မ်ားအပါအဝင္ တထပ္အိပ္ေဆာင္ ႏွစ္ေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခန္းတိုင္းအတြက္ တခန္းလ်င္ စာသင္ခံု (၁၅)စံု
Published by Administrator

ကံဆိပ္ (ေပါက္ေတာ၊ စစ္ေတြ)

စာသင္ခန္း (၈)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ ႏွစ္ထပ္ေဆာင္တစ္ေဆာင္အား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း။
Published by Administrator

ေဝဠဳဝန္ (စစ္ေတြ)

စာသင္ခန္း (၈)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္။
Published by Administrator

ေငြေတာင္ (ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕)

စာသင္ခန္း (၄)ခန္းပါ တထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ေဆာင္တေဆာင္အား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း။
Published by Administrator

ငၿပီကၽြန္း (စစ္ေတြ)

၂ ထပ္စာသင္ေဆာင္၊ စာသင္ခန္း (၁၂)ခန္း
Published by Administrator