ကရင္ျပည္နယ္

ေတာရေက်ာင္း (ျမဝတီ)

စာသင္ခန္း (၁၀)ခန္းပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခံုမ်ား
Published by Administrator

ေတာင္တန္းသာသနာျပဳေက်ာင္း (ျမဝတီ)

စာသင္ခန္း (၁၆)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္တေဆာင္
Published by Administrator

ေရပူစမ္း (ျမဝတီ)

စာသင္ခန္း (၃)ခန္းပါ တထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္။
Published by Administrator