မႏၱေလးတိုင္း

ေခ်ာင္းႀကီးေက်ာင္း (သပိတ္က်င္း)

စာသင္ခန္း (၁၂)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ (၁)ေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခန္းတခန္းလ်င္ စာသင္ခံု (၁၅)လံုး
Published by Administrator

၀က္ေသေက်ာင္း (သပိတ္က်င္း)

စာသင္ခန္း (၆)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္
Published by Administrator

ေရႊဘံုသာ (ပုသိမ္ႀကီး)

စာသင္ခန္း (၈)ခန္းႏွင့္ ေဟာခန္း တခန္းပါ သံုးထပ္ေဆာင္ တေဆာင္
Published by Administrator

မဟာဂႏၶာရံု (အမရပူရ)

စာသင္ခန္း (၁၀)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္။
Published by Administrator

သမိုင္းသစ္ (သပိတ္က်င္း)

စာသင္ခန္း (၆)ခန္းပါ တထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္၊ ႏွစ္ထပ္ကုတင္မ်ား အပါအဝင္ ႏွစ္ထပ္ ေယာက်္ားေလးအိပ္ေဆာင္တေဆာင္ႏွင့္ တထပ္ မိန္းကေလးအိပ္ေဆာင္တေဆာင္။
Published by Administrator

စလင္း (ေက်ာက္ဆည္)

စာသင္ခန္း (၃)ခန္းပါ တထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္။
Published by Administrator

ရတနာသိဒၶိ (မိုးကုတ္)

စာသင္ခန္း (၁၀)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္။
Published by Administrator

ေရႊလွံေတာင္ (ေက်ာက္ဆည္)

စာသင္ခန္း (၁၁)ခန္းပါ သံုးထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္
Published by Administrator

မွန္စီ (မတၱရာ)

စာသင္ခန္း (၆)ခန္းပါ တထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခန္းတခန္းလ်င္ စာသင္ခံု (၁၅)စံု၊ ႏွစ္ထပ္ကုတင္မ်ား ပါဝင္ေသာ တထပ္အိပ္ေဆာင္ တေဆာင္။
Published by Administrator

တေကာင္းေအာင္ေဇယ်ာ (တေကာင္းၿမိဳ႕)

၁ ထပ္စာသင္ေဆာင္၊ စာသင္ခန္း (၅)ခန္း
Published by Administrator
  • Page 2 / 3
  • 1
  • 2
  • 3