ေက်ာင္းအေဆာက္အဦမ်ား

ပစၦိမာရံု (ပုလဲ)

စာသင္ခန္း (၄)ခန္းပါ တထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခံုမ်ား။
Published by Administrator

ရတနာစံျပ (ေနျပည္ေတာ္)

စာသင္ခန္း (၄)ခန္းပါ တထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခံုမ်ား
Published by Administrator

ပန္းပဲစု (ေနျပည္ေတာ္)

စာသင္ခန္း (၄)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခံုမ်ား
Published by Administrator

ဓမၼဒီပ (သံလ်င္)

စာသင္ခန္း (၁၀)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ (၈)ခန္းတြဲ အိမ္သာတလံုး
Published by Administrator

ေရႊဂူေလး မဟာပဒုမ (ပဲခူး)

စာသင္ခန္း (၁၀)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခန္းတိုင္းအတြက္ စာသင္ခံု (၁၅)စံုစီ
Published by Administrator

ေအာင္ျပည္သာ (ပဲခူး)

စာသင္ခန္း (၂)ခန္းပါ တထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခန္း (၁)ခန္းလ်င္ စာသင္ခံု (၁၅)စံု၊ အိပ္ေဆာင္တစ္ေဆာင္
Published by Administrator

သံသရာေအး (ၿမိတ္)

စာသင္ခန္း (၈)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခန္း (၁)ခန္းလ်င္ စာသင္ခံု (၁၅)စံု၊ ႏွစ္ထပ္ကုတင္မ်ား ပါဝင္ေသာ တထပ္အိပ္ေဆာင္ တေဆာင္
Published by Administrator

ဖက္ရွည္ေက်ာင္း (သပိတ္က်င္း)

စာသင္ခန္း (၈)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခန္းတခန္းလ်င္ စာသင္ခံု (၁၅)လံုး
Published by Administrator

ေခ်ာင္းႀကီးေက်ာင္း (သပိတ္က်င္း)

စာသင္ခန္း (၁၂)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ (၁)ေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခန္းတခန္းလ်င္ စာသင္ခံု (၁၅)လံုး
Published by Administrator

၀က္ေသေက်ာင္း (သပိတ္က်င္း)

စာသင္ခန္း (၆)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္
Published by Administrator
  • Page 3 / 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5