ေက်ာင္းအေဆာက္အဦမ်ား

ေၾကးနီကန္တိုက္ၾကပ္ (ပဲခူး)

စာသင္ခန္း (၄)ခန္းပါ တထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခန္းတခန္းလ်င္ စာသင္ခံု (၁၅)စံု
Published by Administrator

ေတာရေက်ာင္း (ျမဝတီ)

စာသင္ခန္း (၁၀)ခန္းပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခံုမ်ား
Published by Administrator

ေတာင္တန္းသာသနာျပဳေက်ာင္း (ျမဝတီ)

စာသင္ခန္း (၁၆)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္တေဆာင္
Published by Administrator

ရတနာမွန္ (ေမာ္ကၽြန္း)

စာသင္ခန္း (၅)ခန္းပါ တထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္
Published by Administrator

အာယုဒီဃ (မဂၤလာဒံု)

စာသင္ခန္း (၂)ခန္းပါဝင္ေသာ တထပ္စာသင္ေဆာင္ ႏွစ္ေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခံုမ်ား။
Published by Administrator

မာဃိႏၵာရာမ (စဥ့္ကိုင္)

စာသင္ခန္း (၈)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခံုမ်ား၊ ႏွစ္ထပ္ကုတင္မ်ားပါဝင္ေသာ တထပ္အိပ္ေဆာင္ တေဆာင္။
Published by Administrator

ေအာင္သေျပ (ပုသိမ္)

စာသင္ခန္း (၆)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခံုမ်ား။
Published by Administrator

ေရပူစမ္း (ျမဝတီ)

စာသင္ခန္း (၃)ခန္းပါ တထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္။
Published by Administrator

ေရႊမင္းဝံ (မဂၤလာဒံု)

စာသင္ခန္း (၆)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခံုမ်ား။
Published by Administrator

ေသာတုဇန (ျပင္ဦးလြင္)

ႏွစ္ထပ္ကုတင္မ်ား ပါဝင္ေသာ တထပ္အိပ္ေဆာင္ တေဆာင္။
Published by Administrator
  • Page 1 / 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5