ပင္မစာမ်က္ႏွာ

အသည္းေရာင္ ဘီပိုး ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း

အသည္းေရာင္ ဘီပိုး ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း

No tags added.

Posted on 1 ဇွန်, 2018 by Administrator

             ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ပန္းသီးေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႔ မႏၱေလးတိုင္းသို႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ႏွင့္ သီလရွင္သင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အသည္းေရာင္ အသား၀ါ...

ပန္းသီးေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ ဒီလို ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ေတြမွာ လူႀကီးမင္းတို႔အေနနဲ႕ ဘယ္လိ

No tags added.

Posted on 23 မေ, 2018 by Administrator

KBZ & AYA ဘဏ္မ်ားတြင္ ဘဏ္စာရင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားေသာအလွဴရွင္မ်ား အေနႏွင့္ မိမိတို႕ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘဏ္မ်ားသုိ႕ သြားေရာက္ၿပီး လစဥ္ (၂၅)ရက္ေန႕တုိင္း ပန္းသီးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ...
ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး

ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး

No tags added.

Posted on 14 ဧပြီ, 2018 by Administrator

                 ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ႏွင့္ သီလရွင္သင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၊ မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ားရွိ ကေလးမ်ားထံအေရာက္ ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းကို ပန္းသီးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က်...
ေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္ျခင္း

ေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္ျခင္း

No tags added.

Posted on by Administrator

                     ပန္းသီးေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕သည္ မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ႏွင့္ သီလရွင္သင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား၏  ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ  ဘ၀အခြင့္အလမ္း၊...
ပညာသင္ေၾကး ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္း

ပညာသင္ေၾကး ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္း

No tags added.

Posted on by Administrator

               ပန္းသီးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အထက္တန္းပညာ ၿပီးဆံုး၍ တကၠသိုလ္ပညာ ဆက္လက္ ဆည္းပူးရန္ အခက္အခဲရွိေသာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆု ေထာက္ ပ႔ံေရး အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၀...
  • Page 4 / 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5