လစာေငြေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္း

Posted on by Administrator

လစာေငြေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္း

                 ဘုန္းေတာ္ႀကိးသင္ႏွင့္ သီလရွင္သင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အတြက္ လစာေငြမ်ားကို ေထာက္ပံ႔ေပးျခင္းအျပင္ ေက်ာင္းဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား ဆရာအတတ္သင္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေက်ာင္းအခ်င္းခ်င္း ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ကို ႀကီးၾကပ္ လုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိပါသည္။
                ပန္းသီးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား လစာေထာက္ပ႔ံေပးရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ႏွင့္ သီလရွင္သင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားအနက္မွ ပထမဦးစြာ ေက်ာင္း (၁၅)ေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမစုစုေပါင္း (၃၁၉)ဦးအား လစာေငြ ေထာက္ပ႔ံေပးရန္ လ်ာ
ထားပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စာသင္ေက်ာင္း (၅)ေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမ (၈၈)ဦးအား လစာေငြေပါင္း (၅,၂၈၀,၀၀၀) က်ပ္ကို လစဥ္ေထာက္ပံ႔လ်က္ ရွိပါသည္။

                က်န္ရွိေနေသာေက်ာင္းမ်ားအား လစဥ္ေထာက္ပ႔ံေပးႏိုင္ရန္ အလွဴရွင္မ်ားစြာ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

 

No tags added.