ပညာသင္ေၾကး ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္း

Posted on by Administrator

ပညာသင္ေၾကး ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္း

               ပန္းသီးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အထက္တန္းပညာ ၿပီးဆံုး၍ တကၠသိုလ္ပညာ ဆက္လက္ ဆည္းပူးရန္ အခက္အခဲရွိေသာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆု ေထာက္
ပ႔ံေရး အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့သည္မွာ ယခုႏွစ္ထိ ၇ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔ထဲမွ ဆရာ၀န္ ၃ ဦး ပညာၿပီးဆံုးသည္အထိေထာက္ပံ႔ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထပ္မံ၍လည္း ပညာသင္ဆုမ်ား
ဆက္လက္ ေထာက္ပ႔ံေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။

No tags added.