ေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္ျခင္း

Posted on by Administrator

ေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္ျခင္း

                     ပန္းသီးေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕သည္ မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ႏွင့္ သီလရွင္သင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား၏  ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ  ဘ၀အခြင့္အလမ္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္္ႏွင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈ ရရွိေစရန္
အတြက္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းတခုျဖစ္ပါသည္။

                       ပန္းသီးေဖာင္ေဒးရွင္း မထူေထာင္မီ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ မိဘမဲ့ေဂဟာႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပရဟိတေက်ာင္းမ်ားရွိ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာအ၀တ္အစား၊ စာေရးကိရိယာ၊ အစာအဟာရ၊ က်န္းမာေရးအတြက္
ေဆးအလွဴမ်ား စသျဖင့္ လွဴဒါန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ လွဴဒါန္းလာခဲ့ရာမွ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ တသက္တာ အက်ိဳးရွိေစမည့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ိဳးျဖင့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဥကၠ႒၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ပန္းသီးေဖာင္ေဒးရွင္းကို ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အလွဴမ်ားထဲမွ ကေလးမ်ားအတြက္ ဘ၀တစ္သက္တာ အက်ိဳးရွိေစမည့္ အသည္းေရာင္
အသား၀ါဘီပိုး ကာကြယ္ေဆးအလွဴႏွင့္ ပညာေရးအရည္အေသြးျမင့္တက္ေစမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား လစာေထာက္ပံ႔ လွဴဒါန္းမႈကို အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္လွဴဒါန္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

No tags added.