ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း

Posted on 9 ဇွန်, 2018 by Administrator

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း

စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္း.....
ဧရာဝတီျမစ္နံေဘး
ေရႊေလွ....ေရၾကည္ေတာ္..ငါးျပားေပးရြာကေလးေတြကုိ.....
သဘာဝရဲ႕ရင္ေသြးငယ္တုိ႔....အနာဂတ္မွာ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကေစဖုိ႔.....
ကုန္းတတန္...ေရတတန္....လွည္းတတန္ရယ္နဲ႔....ပန္းသီးမိသားစုတုိ႔တေတြ... အေရာက္သြားလုိ႔.....
ဘီပုိးကာကြယ္ေဆးလႉဒါန္းႏုိင္ခ့ဲၾကသလုိ.....

လက္ေဝွ့ေက်ာ္ျခင္ေျပးေခြ၏..ကူညီပ့ံပုိးမႈျဖင့္ ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာအတြင္း.... ျခင္းေဆးမ်ားျဖန္းလုိ႔....ကုသုိလ္ယူႏုိင္ခ့ဲၾကပါတယ္.....

အနာဂတ္ကေလးငယ္မ်ား....အစဥ္က်န္းမာပညာသင္ၾကားႏုိင္ဖုိ႔.....ပန္းသီးကေလးမ်ား ဆက္လက္က်ိဳးစားၾကပါစုိ႔.....

https://www.facebook.com/panntheefoundation/posts/1903000773064436

No tags added.