ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး

Posted on 14 ဧပြီ, 2018 by Administrator

ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး

                 ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ႏွင့္ သီလရွင္သင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၊ မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ားရွိ
ကေလးမ်ားထံအေရာက္ ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းကို ပန္းသီးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ကိုယ္တိုင္
ကိုယ္က် လိုက္လံေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ၃၁-၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔အထိ ၈၈၀၃၁ ဦးကို
အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီပိုး ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

No tags added.