ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားျခင္း

Posted on 1 ဇွန်, 2018 by Administrator

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားျခင္း

        အထက္တန္းပညာၿပီးဆံုး၍ တကၠသိုလ္ပညာသို႔ ဆက္လက္သင္ယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိပါက ပန္းသီးေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ ပညာသင္ဆုမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား။

၁။ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္၊

၂။ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး ေလွ်ာက္ထားရျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ကိုယ္တိုင္ေရးအခ်က္အလက္၊

၃။ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊

၄။ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊

၅။ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္၏ ေထာက္ခံစာ၊

၆။ ညီအကို ေမာင္ႏွစ္မမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္၊

၇။ မိဘအလုပ္အကိုင္ေထာက္ခံစာ (၀န္ထမ္း/ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းျဖစ္လ်င္)

၈။ အမွတ္စာရင္း၊

၉။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊

၁၀။ ဓာတ္ပံု(၂)ပံု တို႔ႏွင့္အတူ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအေနႏွင့္ -

(က) ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး စတင္လက္ခံရယူသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ေက်ာင္းသား/သူသည္ သက္ဆိုင္ရာႏွစ္၏ စာေမးပြဲ က်ရွူံးပါက ေထာက္ပံ့ေၾကးအား ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊

(ခ) အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရပါက ေထာက္ပံ့ေၾကး ရပ္ဆိုင္းျခင္း။

No tags added.