အသည္းေရာင္ ဘီပိုး ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း

Posted on 1 ဇွန်, 2018 by Administrator

အသည္းေရာင္ ဘီပိုး ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း

             ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ပန္းသီးေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႔ မႏၱေလးတိုင္းသို႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ႏွင့္ သီလရွင္သင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အသည္းေရာင္ အသား၀ါ ဘီပိုး ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ပါသည္။

No tags added.