ပန္းသီးေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ ဒီလို ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ေတြမွာ လူႀကီးမင္းတို႔အေနနဲ႕ ဘယ္လိ

Posted on 23 မေ, 2018 by Administrator

KBZ & AYA ဘဏ္မ်ားတြင္ ဘဏ္စာရင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားေသာအလွဴရွင္မ်ား အေနႏွင့္

  • မိမိတို႕ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘဏ္မ်ားသုိ႕ သြားေရာက္ၿပီး လစဥ္ (၂၅)ရက္ေန႕တုိင္း ပန္းသီးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ  ေငြစာရင္းသုိ႕ ေငြပမာဏမည္မွ် လႊဲေျပာင္းလွဴဒါန္းပါမည္ဟု သြားေရာက္စီစဥ္ရပါမည္။
  • KBZ & AYA မွ ရရွိထားေသာ အလွဳေငြမ်ားကုိ ပန္းသီးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ Main Account (KBZ) ထဲသုိ႕ လစဥ္ ၂၈ရက္ေန႕တြင္ လႊဲေျပာင္းပါမည္။
  • ရရွိလာေသာ အလွဳေငြမ်ားကုိ ေက်ာင္း (၁၅)ေက်ာင္းသုိ႕လစဥ္ ၃၀ရက္ေန႕တုိင္း လွဴဒါန္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။                       

 

No tags added.