ပန္းသီးေဖာင္ေဒးရွင္းအေၾကာင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္တာ၀န္

  • ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္
  • ကေလးငယ္မ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္

  • ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ကေလးငယ္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရန္
  • ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ    ပညာသင္ၾကားေပးႏိုင္မည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ခန္႔ထားေပးရန္
  • ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားမ်ားအား တကၠသိုလ္ပညာ ဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ရန္အတြက္    ပညာသင္ဆုမ်ား ေပးအပ္ေထာက္ပံ့သြားရန္
  • ပရဟိတေက်ာင္းမ်ားမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီပိုး ကာကြယ္ေရးပညာေပးျခင္း၊ ေသြးစစ္ေပးျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္