လွဴဒါန္းရန္

KBZ Bank  Account Name   : Pann Thee Foundation

                 Account Number : 246-304-24600087001

AYA Bank  Account Name  : Pann Thee Foundation

                Account Number : 0054 2050 1006 4152, 0054 1050 1000 8845

Pay Here  Partner Code :  A00001712